Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Chrzelice

loga.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” operacje typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020


OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Chrzelice”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. z o.o. ul. Prudnicka 43, 48-210 Biała. Obszar inwestycji obejmuje działki oznaczone w rejestrze gruntów numerami 1203, 1205, 1207/1, 1208/1, 1213/2 obręb ewidencyjny: 0009 Chrzelice, jednostka ewidencyjna: 161001_5 Biała – obszar wiejski, w powiecie prudnickim, województwo opolskie.


CELE ORAZ EFEKTY PROJEKTU:

Celem planowanej operacji jest wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Gminy Biała poprzez poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej, tj. budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w miejscowości Chrzelice. Objęta kontraktem oczyszczalnia ścieków będzie składać się co najmniej z następujących obiektów i urządzeń technologicznych:

 1. Przepompownia ścieków pierwszego stopnia;
 2. Przepompownia ścieków drugiego stopnia;
 3. Zbiornik oczyszczania ścieków (żelbetowy) składający się z dwóch komór bioreaktorów, komory retencyjnej oraz komory stabilizacji osadu nadmiernego;
 4. Filtr antyodorowy oczyszczania powietrza;
 5. Kontenerowa stacja zlewna ścieków dowożonych i osadów dowożonych;
 6. Zbiornik ścieków dowożonych i osadów dowożonych;
 7. Komora zaworowa;
 8. Zbiornik buforowy ścieków oczyszczonych;
 9. Studnia pomiarowa;
 10. Budynek techniczno – socjalny;
 11. Wiata agregatu prądotwórczego;
 12. Wiata przyczepy osadu odwodnionego;
 13. Wiata osadu odwodnionego.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI

 1. Liczba planowanych przyłączy wodociągowych: 2 szt.
 2. Liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych: 1 szt.
 3. Planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji: 83 950 m3/rok
 4. Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury, w tym:
  • wodociągowej: 2 400
  • kanalizacyjnej: 2 400

WARTOŚĆ PROJEKTU:

 • Całkowity koszt inwestycji wynosi: 9 498 255,10 zł.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

 • Wysokość kosztów kwalifikowanych: 5 000 000,00 zł.