Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała

loga_ue.jpeg

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała”

w ramach działania 5.4 “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" V Oś priorytetowa "Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Umowa o dofinansowane nr RPOP.05.04.00-16-0006/16 z dnia 3 lutego 2017 roku.

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest budowa nowej oczyszczalni ścieków komunalnych w mieście Biała w miejscu aktualnie istniejącej. Inwestorem przedsięwzięcia jest Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. z o.o. ul. Prudnicka 43, 48-210 Biała. Zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia będą polegać na wybudowaniu nowej infrastruktury oczyszczalni na działce ewidencyjnej nr 935/1, jednostka ewidencyjna 161001_4, Biała – Miasto, obręb ewidencyjny nr 0103, ul. Łąkowa, miasto Biała, powiat prudnicki, województwo opolskie oraz wykorzystaniu części infrastruktury już istniejącej. Bezpośrednim powodem realizacji inwestycji jest zły stan techniczny funkcjonującej oczyszczalni oraz konieczność dostosowania jej systemu do zwiększonej podaży ścieków z terenu miasta i gminy.

Dzięki wdrożeniu inwestycji poprawie ulegnie jakość odprowadzanych do wód ścieków, oraz zminimalizowane zostaną zagrożenia związane z procesem ich oczyszczania. Zaproponowane rozwiązania techniczne i technologiczne pozwolą na:

 • podniesienie efektywności procesu oczyszczania ścieków poprzez zwiększenie przepustowości dostosowanej do ilości ścieków i wielkości powstających ładunków zanieczyszczeń,
 • wzrost stopnia wydajności oczyszczalni do wysokości adekwatnej do jej rzeczywistego zapotrzebowania,
 • umożliwią osiągnięcie efektu ekologicznego oraz zapewnią nie przekraczanie stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.

Realizacja przedmiotowego projektu wypełnia założenia wynikające z zapisów Dyrektywy Rady nr 91/271/ EWG z dnia 21.05.1991 roku (Dz. U. WE L 135 z 30.5.1991), dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz utworzonego w celu implementacji unijnego aktu na gruncie krajowym - Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z Master Planem zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach (dokumentem opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK). Realizacja przedmiotowego projektu stanowić będzie rozwiązanie problemu w zakresie zanieczyszczonych wód obszaru.

Przedmiotowe przedsięwzięcie pozostaje również w zgodzie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020.

CELE ORAZ EFEKTY PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest poprawa warunków przyrodniczych i bytowych na terenie Aglomeracji Biała poprzez gruntowną przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków, zwiększającą jej możliwości przepustowe oraz dostosowanie do zwiększonej podaży ścieków. Cel ten zostanie realizowany w efekcie osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

 1. Rozbudowy infrastruktury i wzrostu potencjału oczyszczalni ścieków w mieście Biała poprzez budowę nowych obiektów i instalacji, w tym:
 • Stacji odbioru ścieków dowożonych z wyposażeniem.
 • Zbiorników uśredniające ścieki dowożone z wyposażeniem.
 • Pompowni głównej ścieków surowych.
 • Węzła biologicznego oczyszczania ścieków. Dwa nowo projektowane reaktory biologiczne o łącznej wydajności Qdśr = 370 m3/d, (obiekty 3A i 3B); każdy wyposażony w piaskownik pionowy, z wyposażeniem, selektory beztlenowe z wyposażeniem, komora denitryfikacji/nitryfikacji z wyposażeniem, osadnik wtórny pionowy z wyposażeniem.
 • Budynku socjalno-technicznego, w którym znajdą się: podczyszczania mechanicznego ścieków połączonych, stacja dmuchaw, węzeł mechanicznego odwadniania osadów nadmiernych, stacja wapnowania osadu odwodnionego.
 • Zbiorników magazynowych osadu nadmiernego.
 • Studzienki pomiarowej z urządzeniem pomiarowym.
 • Wiaty z agregatem prądotwórczym.
 • Wiaty na osad odwodniony.
 1. Rozwój infrastruktury towarzyszącej i obiektów liniowych tj.:
 • budowę nowych odcinków przyłączy kanalizacyjnych zasilających oczyszczalnię w ścieki w granicach działki oczyszczalni,
 • budowę nowych odcinków połączeń technologicznych międzyobiektowych,
 • budowę nowego odcinka kanalizacji odprowadzającej ścieki oczyszczone z reaktorów biologicznych do istniejącej studni kanalizacyjnej, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni i dalej istniejącym wylotem do odbiornika,
 • budowę nowych odcinków przyłączy elektroenergetycznych,
 • budowę nowego odcinka przyłącza wodociągowego do budynku technicznego.

Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych: 1 szt.

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 82 RLM.

Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczeniu: 4000 RLM.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

 • Całkowity koszt inwestycji wynosi: 5 331 122,00 zł.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

 • Wysokość kosztów kwalifikowanych: 4 334 245,51 zł.