Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opolskiej w miejscowości Biała

loga_ue.jpeg

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opolskiej w miejscowości Biała”

w ramach działania 5.4 “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" V Oś priorytetowa "Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Umowa o dofinansowane nr RPOP.05.04.00-16-0005/16 z dnia 3 lutego 2017 roku.

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w Białej, w rejonie ulic Opolska, Traugutta, Hanki Sawickiej, Starego Miasta, Kościuszki, Wałowej i Moniuszki. Jest to kanalizacja uzupełniająca, zlokalizowana na tych odcinkach, które wcześniej były skanalizowane częściowo lub też w ogóle nie posiadały kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na występujące warunki geologiczne oraz ukształtowanie terenu, w ramach przedsięwzięcia przewidziano realizację kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem technologii ciśnieniowej. Przedmiotowy projekt polegający na rozbudowie infrastruktury gospodarki komunalnej wypełnia założenia Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych z dnia 21 maja 1991 r. (Dz.U. WE L 135 z 30.5.1991). Stanowi on kontynuację interwencji w zakresie uzupełnienia brakujących elementów infrastruktury kanalizacyjnej dla obszaru Aglomeracji Biała. Działania w tym zakresie są koordynowane przez Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, w którym oszacowano potrzeby i wskazano działania na rzecz wyposażenia aglomeracji powyżej 2 tys. RLM w systemy kanalizacji i oczyszczania ścieków. Przedmiotowy projekt wpisuje się w założenia KPOŚK w zakresie gospodarki ściekowej j i jest konieczną inwestycją, a także logicznym następstwem działań zmierzających do pełnej realizacji polityk pro-środowiskowych w regionie. Realizacja przedmiotowego projektu stanowić będzie rozwiązanie problemu w zakresie zanieczyszczonych wód oraz niedostatecznego skanalizowania obszaru. Przedmiotowe przedsięwzięcie pozostaje również w zgodzie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020.

CELE ORAZ EFEKTY PROJEKTU:

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest: Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych Aglomeracji Biała poprzez wzrost wyposażenia obszaru w system kanalizacji sanitarnej.

Cel ten będzie realizowany poprzez wypełnienie celów cząstkowych:

 • ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym,
 • dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG,
 • wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej. WW. cele projektu umożliwią osiągnięcie celów pośrednich, w postaci:
  • wzrostu atrakcyjności terenów inwestycyjnych,
  • rozwoju turystyki i agroturystyki na obszarze.
 • Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 1,123 km
 • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 183 RLM.

W ramach wskaźnika uwzględniono mieszkańców ulic Stare Miasto, Opolskiej, Moniuszki, Wałowej, Kościuszki, Plac Zamkowy, Traugutta i Hanki Sawickiej, który zostanie objęty kanalizacją sanitarną wybudowaną w ramach przedstawianego projektu (łącznie 174 osób) oraz pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach prywatnych na ww. obszarze (łącznie 9 osób).

WARTOŚĆ PROJEKTU:

 • Całkowity koszt inwestycji wynosi: 1 322 097,01 zł.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

 • Wysokość kosztów kwalifikowanych: 1 074 875,64 zł.