Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Strona archiwalna

 

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej

 

Rada Nadzorcza
Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. z siedzibą w
Białej

 

 1. ogłasza konkurs na stanowisko:

Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o.

z siedzibą w Białej

 1. Postępowanie konkursowe obejmować będzie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami

 2. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. minimum 5-letni staż pracy, w tym 3-letni na stanowiskach kierowniczych;
 3. korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych;
 5. nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
 6. niekaralność;
 7. znajomość regulacji prawnych w zakresie struktury oraz funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, samorządu terytorialnego oraz procedur administracyjnych i gospodarczych związanych z działalnością komunalnej (sp. z o.o.);
 8. znajomość zagadnień związanych ze zbiorowym dostarczaniem wody i zbiorowym odprowadzaniem ścieków;
 9. zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, dobra organizacja pracy; dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, umiejętność analitycznego myślenia oraz prowadzenia negocjacji; rzetelność, terminowość; odporność na stres;
 10. umiejętność zarządzania ludźmi;
 11. stan zdrowia umożliwiający pełnienie stanowiska objętego konkursem;
 12. dobra znajomość obsługi komputera;
 13. zalecana znajomość języka obcego co najmniej w stopniu komunikatywnym;
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających minimum 5-letni staż pracy, w tym 3-letni na stanowiskach kierowniczych;
 • życiorys (CV) zawierający m.in. aktualny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz telefon kontaktowy, wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Sp. w Białej z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • aktualne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • aktualne oświadczenie o niekaralności;
 • aktualne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • aktualne oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółce prawa handlowego;
 1. Powyższe dokumenty należy umieścić w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o.” oraz doręczyć osobiście bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała do dnia: 22 lipca 2016 r.

 2. Oferty kandydatów doręczone po terminie składania zgłoszeń oraz zgłoszenia dostarczone w kopertach bez ww. dopisku bądź nie podpisane nie podlegają rozpatrzeniu - kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 3. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni drogą elektroniczną.

 4. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane podczas posiedzenia Rady Nadzorczej po uprzednim poinformowaniu kandydatów drogą elektroniczną. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie co najmniej 3 dni kalendarzowe przed terminem rozmowy.

 5. W toku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza może zażądać od kandydata okazania oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów załączonych do zgłoszenia. Ich nieokazanie może stanowić postawę wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 6. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem będą zagadnienia dotyczące:

 • wiedzy o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze w którym działa Spółka;

 • znajomości regulacji prawnych w zakresie struktury oraz funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, samorządu terytorialnego oraz procedur administracyjnych i gospodarczych związanych z działalnością komunalnej (sp. z o.o.);

 • znajomość zagadnień związanych ze zbiorowym dostarczaniem wody i zbiorowym odprowadzaniem ścieków;

 • znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

 • doświadczenia niezbędnego do pełnienia stanowiska Prezesa Zarządu spółki prawa handlowego;

 • koncepcji funkcjonowania Spółki i jej rozwoju - propozycje kandydata w tym zakresie;

   XI. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydata.

   XII.  Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.