Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Działka gruntu nr 1339/2 arkusz mapy 21 o pow. 0,2176 ha położona w Białej przy ulicy Stare Miasto

Strona archiwalna

 

 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BIAŁEJ SP. Z O.O.

48-200 Biała UL.PRUDNICKA 43

 Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. z o.o. , zgodnie z Uchwałą Wspólników w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Białej przy ulicy Stare Miasto ogłasza :

II przetarg nieograniczony pisemny

1. Oznaczenie i opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży będzie działka gruntu nr 1339/2 arkusz mapy 21 o pow. 0,2176 ha położona w Białej przy ulicy Stare Miasto. Teren zabudowy mieszkalno-usługowej. Dostęp do drogi publicznej ulicy Stare Miasto – droga o nawierzchni asfaltowej. Działka gruntowa nieuzbrojona, zlokalizowana w terenie posiadającym dostęp do sieci infrastruktury technicznej – sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. KW 39542 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich .

2. Cena wywoławcza nieruchomości

wynosi 95.000,00 zł netto (słownie zł.: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) do ceny należy doliczyć podatek VAT, który wynosi 23,00 %

Ofertę przetargową należy złożyć w siedzibie   Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. z o.o.

48-210 Biała ul.Prudnicka 43 w pok. nr 5, w terminiedo dnia 23 marca 2012 r. do godziny 9:00  w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Przetarg  na  sprzedaż  nieruchomości" :

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium.

Wadium w wysokości 9.500,00 zł należy wpłacić najpóźniej do 22 marca 2012 r. na rachunek WiK w Białej sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Białej nr 63 8903 0002 2001 0000 2394 0001 z dopiskiem „wadium na zakup nieruchomości” , za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunki Spółki. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej . Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej . Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w WiK w Białej sp. z o.o. pok. nr 5 , tel. 77 438 76 43 w godz. 7.30 – 14.30 lub na stronie internetowej www.wikbiala.pl

WiK w Białej sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.