Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lokal użytkowy - garaż przy ul. Stare Miasto

Strona archiwalna

 

 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BIAŁEJ SP. Z O.O. 48-200 BIAŁA , UL.PRUDNICKA 43

 Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. z o.o. , zgodnie z Uchwałą Wspólników w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego - garażu wraz z przynależnym udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i gruntu położonego w Białej przy ul. Stare Miasto 24 / 3u ogłasza :

I przetarg nieograniczony pisemny

1. Oznaczenie i opis nieruchomości

lokal użytkowy – garaż oznaczony nr 3u o powierzchni użytkowej 28,50 m2, usytuowany w przyziemiu wolnostojącego obiektu garażowego , zlokalizowanego w strefie pośredniej miasta przy ul. Stare Miasto. Nr księgi wieczystej 39542 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku

2. Cena wywoławcza nieruchomości

wynosi 10.720,00 zł netto (słownie zł.: dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia 00/100) do ceny należy doliczyć podatek VAT, który wynosi 23,00%

Ofertę przetargową należy złożyć w siedzibie   Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. z o.o. 48-210 Biała ul. Prudnicka 43 w pok. nr 5,w terminiedo dnia 22 grudnia 2011 r. do godziny 11.00.  w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Przetarg  na  sprzedaż  garażu" :

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium.

Wadium w wysokości 1.100,00 zł należy wpłacić najpóźniej do 21 grudnia 2011 r. na rachunek WiK w Białej sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Białej nr 63 8903 0002 2001 0000 2394 0001 z dopiskiem „wadium na zakup garażu” , za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunki Spółki. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej . Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej . Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w WiK w Białej sp. z o.o. pok. nr 5 , tel. 77 438 76 43 w godz. 7.30 – 14.30 lub na stronie internetowej www.wikbiala.pl

WiK w Białej sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.