Przejdź do treści strony
Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o. o. Biuletyn Informacji Publicznej

Reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za świadczone usługi

1. Opis procedury:
1.1 Reklamacje mogą być wnoszone:
- na piśmie przez zainteresowanego w siedzibie spółki przy ul. Prudnickiej 43
- listem poleconym,
- za pomocą poczty elektronicznej pod adres:
1.2 Reklamacje są rozpatrywane przez Zarząd Spółki.
1.3 O sposobie załatwienia reklamacji zainteresowany powiadamiany jest listem poleconym.

2. Terminy:
- 14 dni od daty wpływu reklamacji do siedziby zakładu,
- 30 dni w sytuacji, w której załatwienie reklamacji wymaga udziału innych podmiotów, po uprzednim powiadomieniu zainteresowanego.

3. Osoby załatwiające:
- reklamacje w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi:
Jacek Czerwiński – Kierownik Działu Eksploatacji i Usług
Hubert Kołek – Mistrz D.S. Eksploatacji
 tel.: 0 77 438 76 43 w. 25, Biała ul. Prudnicka 43
 
- reklamacje w zakresie dostarczania wody:
Jacek Czerwiński – Kierownik Działu Eksploatacji i Usług
Hubert Kołek – Mistrz D.S. Eksploatacji
 tel.: 0 77 438 76 43 w. 25, Biała ul. Prudnicka 43
 
- reklamacje w zakresie odbioru ścieków:
Jacek Czerwiński – Kierownik Działu Eksploatacji i Usług
Hubert Kołek – Mistrz D.S. Eksploatacji
 tel.: 0 77 438 76 43 w. 25, Biała ul. Prudnicka 43

4. Koszty: nie dotyczy.

5. Podstawa prawna:
5.1 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  obowiązujący na terenie Gminy Biała
5.2  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.)
Metryczka
  • opublikowano:
    07-12-2006 14:06
    przez: Władysław Podróżny
Dane jednostki:

Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o. o.
48-210 Biała
ul. Prudnicka 43
NIP: 755-000-64-60 REGON: 530575262

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 76 43
fax: 77 438 76 43
e-mail: wik@wikbiala.pl
strona www: bip.wikbiala.pl